Ciència_

Recerca de membres dèbils a Cepheus OB3 mitjançant fotometria CCD

Ofereixo aquí la versió final i completa de la meva tesina, memòria que vindria a ser equivalent als treballs de finalització de màster (TFM) d’avui dia. Malgrat la seva edat, aquest producte encara té sentit i utilitat, tant des del punt de vista científic com considerat com a obra de divulgació o manual de fotometria amb CCD.

Començant pel segon argument, el fet que la memòria estigui el·laborada en català va convertir-la en el primer text disponible en aquesta llengua sobre tractament d’imatges astronòmiques amb CCD. Tant la directora Carme Jordi com jo vam fer un esforç conscient de normalització lingüística amb un resultat que encara considero valuós. D’altra banda, tot el capítol 2, «Observacions i reducció», constitueix encara una guia completa i força entenedora sobre tractament bàsic d’imatges CCD. Es presenta amb una mica més de detall la correcció d’efectes d’obturador, donat que aquesta contribució era una de les aportacions originals de la nostra recerca pel que fa a aspectes instrumentals.

Des del punt de vista científic, la tesina va conduir a unes quantes publicacions científiques que poden consultar-se a l’Astrophysics Data System, alguna de les quals encara es troba entre les més citades del meu currículum. Efectivament, la nostra recerca va ser de les primeres en mostrar de manera convincent que les associacions OB compten, també, amb estrelles de tipus espectrals més tardans. En concret, vam identificar candidats a membre de Cepheus OB3 de tipus espectrals A i, fins i tot, F, un resultat que ha trobat continuitat en investigacions efectuades posteriorment per altres equps de recerca en diverses associacions OB arreu del cel.

Recerca de membres dèbils a Cepheus OB3 mitjançant fotometria CCD (memòria presentada per David Galadí Enríquez per a optar al grau de llicenciat en física, sota la direcció de Carme Jordi Nebot i Enric Trullos Farreny, Universtitat de Barcelona)

Fitxer comprimit amb les figures en format tiff.