Llibres de text

Entre els volums dels quals soc coautor es troba aquest llibre de text:

Astronomia fonamental (Univ. València)